Till umu.se

Forskningskommunikation

Forskningskommunikation bedrivs främst på institutions- och fakultetsnivå. Kommunikationsenheten har ett övergripande ansvar för att bidra till att Umeå universitets forskning tillgängliggörs för människor i vår omvärld.

Forskningskommunikation är ett viktigt bidrag till samhällsdebatten och ger medborgarna insyn i hur skattemedel används. Universitetet fokuserar i sin kommunikation på att lyfta fram stark forskning, forskningsprojekt, forskningsresultat, forskningssamarbeten samt enskilda forskare och samarbetspartner, medan vi tonar ner vår organisation. Ett exempel på detta är att besökare på vår webb inte ska behöva känna till vår organisation för att hitta information om vår forskning.

Kommunikationsenheten ansvarar för att utveckla infrastruktur för forskningskommunikation, t.ex. forskningsdatabasen, nyhetssystemet och de centrala webbsidorna om forskning. Enheten ansvarar också för att ta fram strategier inom området och att samordna verksamheten. Många av aktiviteterna som ges exempel på nedan bedrivs på fakultetsnivå.

Umeå universitet arbetar med forskningskommunikation på flera olika sätt:

Webben: Vi berättar om universitetets forskning på ett lättbegripligt språk på webbsidor och i vår forskningsdatabas, lyfter fram forskningsnyheter, populärvetenskapliga arrangemang och porträtterar enskilda forskare.

Web 2.0/Sociala medier: Vi uppmuntrar forskare att blogga på Forskarbloggen och delar med oss av detta, forskningsnyheter och -resultat via bland annat Twitter, LinkedIn och annat.

Massmedia: Pressmeddelanden om avhandlingar och forskningsresultat. Deltagande i Expertsvar, Vetenskapsrådets presstjänst. Forskare deltar i samhällsdebatten.

Öppna föreläsningar: Universitetet erbjuder öppna föreläsningar för allmänheten, exempelvis Vetenskapsluncherna (som anordnas av fakulteterna) och i samband med Årshögtiden.

Tidningar och skrifter: Universitetets externa tidning Tänk!, tidningen Spets, skrifter från Forskningens dag.

Populärvetenskapliga aktiviteter och skolkontakter: Exempelvis Upptäcktsfärden för barn, fortbildning för lärare i grund- och gymnasieskola, forskare besöker skolan, levande frågelåda och verksamheten på Umevatoriet. Även universitetets eget museum Bildmuseet har ibland aktiviteter i samarbete med universitetets forskare.